องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สมาชิกสภา
นายนิพนธ์ พ้นเคราะห์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 081-040-5729
นายสมใจ เพ็ชรพูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 06-3104-6055
นายมนัส จันทร์แจ้ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946-840 ต่อ 12
นางรัตนาภรณ์ คำสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 1
โทร : 083-323-7805
นายสมรส อาจใย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 2
โทร : 081-040-0795
นายสายัณห์ ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 3
โทร : 092-368-1429
นายเอนก จันทร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 4
โทร : 095-354-1274
นายถาวร สมภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 5
โทร : 088-280-3779
นายจรัญ มะลิวัลย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 6
โทร : 06-4010-6315
นายทะกิจ ล้ำเลิศ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 7
โทร : 084-5494737
นายจีระศักดิ์ ใจอยู่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 8
โทร : 082-165-6486
นายเจษฎา โคตรคร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 9
โทร : 091-1072997
นายสมชาย คุ้มทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 11
โทร : 084-576-0524
นายนิกร เชียงราย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 12
โทร : 06-2308-5700
นายสามารถ ดิษสิน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 14
โทร : 06-4864-7866
นางสาวนงนุช ราชสุวรรณ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 15
โทร : 095-292-3646
นายบรรหาร อยู่ทุ่ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 16
โทร : 089-267-8598
นายเชาวลิต ภูมิพัฒน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 17
โทร : 098-792-5188