องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 055-946-840ต่อ 18
ว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่
โทร : 055-615-449
(ว่าง)
นักสันทนาการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวศุภมาส อินต๊ะอุ่นวงศ์
ครู
โทร : 055-615-449
นางสาวชลดา รัดบ้านด่าน
ครู
โทร : 055-615-449
นางรำเทียน ขำคะจร
ครู
โทร : 055-615-449
นางภุมรินทร์ ระดาดก
ครู
โทร : 055-165-449
นางสาวขวัญฤทัย นัดชื่น
ครู
โทร : 055-615-449
นางอรวรรณ พิมสร
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางชวา ปล้องเข็ม
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวถวิล มากอยู่
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสายใจ สิงห์วิบูลย์
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวกนกภัทร ทิมรุ่ง
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางธิติพร เปงยาวงษ์
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสุนทร จันทร์สงเคราะห์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทร : 055-615-449
นางสาวกัลยา ราชลำเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทร : 055-615-449
นายสันติสุข แพงมี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทร : 055-615-449
นางสาววลัยภรณ์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 055-615-449
นางสาววาสนา ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสมประสงค์ อินทร์ปรางค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวกมลลักษณ์ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-615-449
นายสายยันต์ แก้วนิล
ภารโรง
โทร : 055-615-449
นางประจวบ พุ่มพวง
คนงาน
โทร : 055-615-449
นางระพีพรรณ บุตรอ่วม
ผู้ดูแลเด็ก (วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวฐิติพร สุวรรณทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ภูทอง)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวเขมิสรา วรรณา
บุคลากรสนับสนุนการสอน
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสุวรรณ ทนคง
จ้างเหมาบริการ (ศพด.วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสว่าง สมภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศพด.ภูทอง)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสาวิตรี มั่นพุ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวพัชราพรรณ วันทุมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวทยาวีย์ ครุฑทุ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางทองม้วน สะอู
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวนลินาส์น คล่ำคง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาววรรัตน์ แย้มเคนง
จ้างเหมาบริการ
นายอภิสิทธิ์ รัตน์บ้านด่าน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวสิวิญา มาติน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวฐาปนี เจริญฉิม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวศิริขวัญ แสนศิลา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสุภาพ จันทนาม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวนิตยา สร้อยนาค
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว