องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สภาพทั่วไป
ประวัติ อบต. วังน้ำขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ปรับเป็นขนาดเล็ก จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
ประวัติตำบลวังน้ำขาว
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 พื้นที่ ต.วังน้ำขาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ อันได้แก่ - ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้ประดู่ และไม้สัก - ทรัพยากรน้ำ มีลำคลองขนาดใหญ่ 2 สายด้วยกัน (ปัจจุบันได้แก่ คลองวังน้ำขาว และคลองห้วยไคร้) นอกจากนั้น ยังชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง วัวกระทิง เป็นต้น และอีก 10 กว่าปีต่อมา (โดยประมาณ) ด้วยเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาตั้งรกรากโดยเริ่มบุกเบิกป่าไม้เพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การบุกเบิกป่าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงค้นพบว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันอยู่บริเวณ หมู่ 7) บริเวณดังกล่าวมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ ภายในแหล่งน้ำยังมีวังน้ำขนาดใหญ่พอประมาณ ดินมีลักษณะเป็นดินไข น้ำจึงมีสีขาวใส คล้ายกับน้ำมะพร้าวอ่อน มีน้ำอยู่ตลอดปี และเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นพอประมาณแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน พวกเขาจึงนำเอาวังน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านวังน้ำขาว" และนำเอาหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่าน มาร่วมตั้งเป็นตำบลใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยประมาณ จึงตั้งเป็น "ตำบลวังน้ำขาว" ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านด้วยกัน อันได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านคลองสระเกษ - หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำขาว - หมู่ที่ 3 บ้านลานดู่ - หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่ - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ และมร นายไสว คล่ำคง เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังน้ำขาว
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลวังน้ำขาวมีพื้นที่ทั้งหมด 72,500 ไร่ หรือ 121 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาบางส่วน มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร
จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,085 คน จำนวนครัวเรือน 2,484 ครัวเรือน แยกเป็น - ชาย 4,565 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 - หญิง 4,520 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 75.08 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า และ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
อาณาเขตติดต่อ

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แบ่งการปกครองออกเป้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่