องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 055-946-840 ต่อ 12
ไม่มีในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
รองปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล
นางบุษบา สุดใจหาญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวนิภา แสนเปา
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวลักขณา แก้วจันทร์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวกาญจนา ศรเทียน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสาธารณสุข
โทร : 055-946-840 ต่อ 15


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว