messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สำนักปลัด
นางบุษบา สุดใจหาญ
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายประทีป สุดใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางบุษบา สุดใจหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวธนภรณ์ พุฒฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายปุรินทร์ คะสุววรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวศุภรัตน์ พรรณา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 19
นายศศิพงศ์ ศรีจริยา
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวธนวรรณ วิทนา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณัฐวัชร อินต๊ะแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 22
นางสาวพิมพาภรณ์ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวกาญจนารัติ อ้นอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายนิรันดร์ เข็มคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวยุวดี สีเนินสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสมพร สมศรีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวสุกัญญา แก้วเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายปัญญา ปะเมทะโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 055-946-840 ต่อ 19
นายยุทธนา อ้นอยู่
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายสมศรี ฤากำลัง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายดาวรุ่ง บุตรอ่วม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณรงค์ศักดิ์ พุ่มทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายสมจิตร สุกพุก
พนักงานดับเพลิง
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายอานนท์ สุดใจหาญ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายเพชร อยู่ทุ่ง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายบุญส่ง ธรรมกิจ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายองอาจ ขามโนนวัด
คนงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณัฐพล อินปล้อง
คนงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวขวัญเรือน สีดี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์นาม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวลลิตา พึ่งพัก
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายอิทธิพงษ์ นุ่มพรม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว