หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.พ. 2555
 
 
 
  สภาพสังคมของตำบลวังน้ำขาว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
 
 
    ประชากรในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
  วัด จำนวน 2 แห่ง
 
วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
วัดห้วยไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
 
วัดคลองสระเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดลานทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
วัดลานดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
วัดหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
วัดวังโคนไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดถ้ำเขาขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำหยก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
สำนักปฏิบัติธรรมวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15
 
วัดน้ำลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10      
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานทอง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว
  โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
 
โรงเรียนบ้านลานทอง
 
โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 แห่ง รวม 17 แห่ง
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
สถานีอนามัยคลองสระเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2