หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


การจัดโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 124 


[ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 312 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังน้ำขาว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำ
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.พ. 2555
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขต [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากแคว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีคีรีมาศ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านโว้งสระตลุง ม. [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรรายการปั๊มน้ำซับเมอร์ซิเบิ้ล [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นครเดิฐ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นครเดิฐ โครงการพันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นครเดิฐ โครงการอบรมให้ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562 [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ กำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งตำบลนครเดิฐ เดือนที่ 2 [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นครเดิฐ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2562 [ 15 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เมืองเก่า ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
อบต.ทับผึ้ง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งและเก็บให้เรียบร้อย เพื่อใช [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3603  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3544  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว3607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สน.คท. มท 0808.3/ว3652  [ 11 ก.ย. 2562 ]
 


ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริ [ 13 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส [ 5 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
หาดเจ้าราม
 
 
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
   
 
สท0023.3/ว1344 ขอเลื่อนเวลาการอบรมและพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน Platform - Based Management : PBM [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3285 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562  [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3287 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3286 การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3288 การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2562 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 1- การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2-การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว9051 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O-NET ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.3/ว1333 แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.3/ว1336 รายงานความเสียหายอุทกภัย  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว3207 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว1315 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว1316 ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3261 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1332 1-โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1332 2-โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1325 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.2/ว 3219 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.1/ว1328 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1321 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]     
 
ทต.กลางดง อยากได้ไฟฟ้าถนน (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ปากแคว เว็บไซต์ อบต.ปากแคว อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ย. 2562)    อ่าน 841  ตอบ 1
 
 
ขอดูเอกสารแนบท้ายการรับสมัครบุคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2561 (30 ม.ค. 2561)    อ่าน 372  ตอบ 0  
จะติดต่อกำนัน ตำบลวังน้ำขาว ได้อย่างไร (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 508  ตอบ 4  
ขอสอบถาม เรื่องบรรจุรอบแรกของ อปท 60 ค่ะ (22 ธ.ค. 2560)    อ่าน 458  ตอบ 0  
โทรศัพท์ อบต. ติดต่อไม่ได้ (12 เม.ย. 2559)    อ่าน 1042  ตอบ 3  
การขอใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 1025  ตอบ 3  
โทรศัพท์ไปไม่มีเจ้าหน้าที่รับเลย 055-946840 (24 ก.พ. 2557)    อ่าน 931  ตอบ 1  
โรงเรียนวังโคนไผ่ มีตำแหน่ง ผอ.ว่างไหม (24 ก.พ. 2557)    อ่าน 1023  ตอบ 1  
การเรียกใช้บัญชี (24 ก.พ. 2557)    อ่าน 961  ตอบ 1  
ขอเชิญสมัครประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ พิษณุโล (28 ม.ค. 2557)    อ่าน 1134  ตอบ 0  
หาที่พักชั่วคราวที่วังน้ำขาว (17 ต.ค. 2556)    อ่าน 1252  ตอบ 1  
ได้ยินเรื่องการเรียกรับเงิน การสอบเปลี่ยนสายงาน (17 ต.ค. 2556)    อ่าน 1677  ตอบ 0  
ขอเส้นทางเพื่อไปสมัครงาน (16 ต.ค. 2556)    อ่าน 877  ตอบ 2  
ต้องการติดต่อ อบต.วังน้ำขาว (15 ต.ค. 2556)    อ่าน 1014  ตอบ 2  
สอบถามเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ (5 ก.ย. 2556)    อ่าน 832  ตอบ 0  
ยืดเวลารับสมัคร พนง.จ้าง(ผู้ช่วยเขียนแบบ) (15 มิ.ย. 2556)    อ่าน 847  ตอบ 0  
ขอหนังสือรับรองและติดต่อไม่ได้ (15 พ.ค. 2556)    อ่าน 1042  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องหนังสือรับรองการใช้บัญชี (24 เม.ย. 2556)    อ่าน 916  ตอบ 0  
บริหารงานทั่วไป (12 ก.พ. 2556)    อ่าน 2004  ตอบ 2  
ปรับปรุง (12 ก.พ. 2556)    อ่าน 1238  ตอบ 1  
โทรติดยาก (12 ก.พ. 2556)    อ่าน 1169  ตอบ 1