หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.พ. 2555
 
  สำนักงานปลัด
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียน สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานสารบรรณ
งานเลือกตั้ง  
 
งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
งานตรวจสอบภายใน  
 
งานบริหารงานบุคคล
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  งานนโยบายและแผน มีหน้าความรับผิดชอบ
 
งานนโยบายและแผนพัฒนา
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
 
งานวิชาการ
งานงบประมาณ  
 
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานกฎหมายและนิติกรรม
งานระเบียบการคลัง  
 
งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
งานข้อบัญญัติ อบต.  
 
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานอำนวยการ
งานช่วยเหลือฟื้นฟู  
 
งานป้องกัน
งานกู้ภัย  
           
  ส่วนการคลัง
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยาย เวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงาน ของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน  
 
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานการบัญชี
งานงบการเงินและงบทดลอง  
 
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
 
งานพัฒนารายได้
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  
 
งานพัสดุ