หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์
ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.วังน้ำขาว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังน้ำขาว
อบต.วังน้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ปรับเป็นขนาดเล็ก จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปรับเป็นองค์การ บริหารส่วน ตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศ เหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอบ้าน ด่านลานหอย ประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลวังน้ำขาวมีพื้นที่ทั้งหมด 72,500 ไร่ หรือ 121 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบมีภูเขาบางส่วน มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย แต่ไม่สามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลัก ในการทำการเกษตร
 
 
  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 พื้นที่ ต.วังน้ำขาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ อันได้แก่
   
ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้ประดู่ และไม้สัก
   
ทรัพยากรน้ำ มีลำคลองขนาดใหญ่ 2 สายด้วยกัน (ปัจจุบันได้แก่ คลองวังน้ำขาว และคลองห้วยไคร้)
  นอกจากนั้น ยังชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง วัวกระทิง เป็นต้น และอีก 10 กว่าปีต่อมา (โดยประมาณ) ด้วยเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาตั้งรกราก โดยเริ่มบุกเบิก ป่าไม้เพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การบุกเบิกป่าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงค้นพบว่า มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันอยู่บริเวณ หมู่ 7) บริเวณดังกล่าวมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ ภายในแหล่งน้ำยังมีวังน้ำ ขนาดใหญ่พอประมาณ ดินมีลักษณะเป็นดินไข น้ำจึงมีสีขาวใส คล้ายกับน้ำมะพร้าวอ่อน มีน้ำอยู่ตลอดปี และเมื่อ ประชากรเพิ่มมากขึ้นพอประมาณแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน พวกเขาจึงนำเอาวังน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าว มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านวังน้ำขาว” และนำเอาหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่าน มาร่วมตั้งเป็นตำบลใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยประมาณ จึงตั้งเป็น “ตำบลวังน้ำขาว” ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านด้วยกัน อันได้แก่
   
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสระเกษ
หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำขาว
   
หมู่ที่ 3 บ้านลานดู่
หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่
   
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้    
    และมี นายไสว คล่ำคง เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังน้ำขาว
 
      
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 9,085 คน จำนวนครัวเรือน 2,484 ครัวเรือน แยกเป็น
 
ชาย 4,565 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25
 
หญิง 4,520 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75